Skoči na glavno vsebino

Izbirni predmeti

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Obvezni izbirni predmeti so sestavni del obveznega programa osnovne šole, zato je šola dolžna učencem 7., 8. in 9. razreda ponuditi pouk najmanj treh izbirnih predmetov iz družboslovno-humanističnega sklopa in najmanj treh iz naravoslovno-tehničnega sklopa. V okviru družboslovno-humanističnega sklopa mora šola ponuditi pouk tujega jezika, nekonfesionalni pouk o verstvih in etiki ter pouk retorike.

Učenec izbere dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je na predlog staršev lahko oproščen sodelovanja pri obveznih izbirnih predmetih. Starši posredujejo pisno vlogo, ki ji priložijo potrdilo o vpisu njihovega otroka v glasbeno šolo z veljavnim programom. V vlogi navedejo, ali želijo, da je učenec oproščen izbirnih predmetov v celoti ali le ene ure tedensko.

Prosimo, če skupaj z učencem izberete ustrezne predmete oz. število ur pouka med ponujenimi predmeti v tabeli, ki so jo učenci prejeli – za lažjo odločitev si lahko učne načrte o posameznih predmetih pogledate na spletnih straneh MIZŠ:

Učni načrti_izbirni_predmeti

 

Predmet Učitelj
   
   
   
   
   
   

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Učenci 4., 5., 6. ter 7., 8. in 9. razreda bodo z naslednjim šolskim letom lahko obiskovali tudi pouk neobveznih  izbirnih predmetov. Neobvezni izbirni predmeti omogočajo učencu, da obiskuje pouk tistega predmeta, ki ga izbere glede na svoje želje oz. sposobnosti. Seveda pa se lahko učenec v soglasju s starši odloči, da ne bo obiskoval nobenega neobveznega izbirnega predmeta.

Neobvezni izbirni predmeti so pri ocenjevanju izenačeni z obveznim predmeti, torej se znanje pri neobveznih izbirnih predmetih ocenjuje, zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo. Prisotnost učenca pri neobveznih izbirnih predmetih se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost pa morajo starši opravičiti.

V skladu s predmetnikom se neobvezni izbirni predmeti  šport, umetnost, tehnika in računalništvo izvajajo po eno uro tedensko, izjema je drugi tuji jezik (v našem primeru italijanščina), ki se izvaja po dve uri tedensko.

Učenci lahko izberejo največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov. Ko učenec neobvezni izbirni predmet izbere, ga ne more opustiti, temveč ga mora obiskovati do konca šolskega leta.

Učenec lahko svoje znanje pri istem neobveznem izbirnem predmetu nadgrajuje in poglablja v vsem obdobju, torej od 4. do 6. oziroma od 7. do 9. razreda.

Šola samostojno organizira in oblikuje učne skupine, skladno s predpisanimi normativi, za vsako šolsko leto posebej. Neobvezni izbirni predmeti sodijo v razširjen program šole, zato ti predmeti ne morejo biti uvrščeni v urnik med obvezne predmete. Glede na organizacijo obveznih predmetov, se bodo neobvezni izbirni predmeti lahko izvajali v predurah ali v času po pouku.

Izbirni predmeti v svoji zasnovi omogočajo prilagajanje individualnim razlikam in interesom otrok.

 

V šolskem letu 2024/2025 se bosta izvajala naslednja neobvezna izbirnima predmeta:

RAZRED  NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI 2024/25 Učitelj
     
     

 

(Skupno 1.085 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost