Projekti

 V šolskem letu 2016/2017 bomo sodelovali pri naslednjih projektih:

1. Kulturna šola

2. Finančno opismenjevanje mladih

3. Šolski ekovrtovi

4. Sadeži družbe

5. Projekt IVJZ – Zdrava šola

6. Erasmus +

7. Mednarodni projekt FIT Slovenija

8. Ekološka usmerjenost šole

9. Medgeneracijsko sodelovanje

10. Likovno delo meseca

11. E-Twinning

12. Mreža KRAS

13. Ne-odvisen.si – osveščanje o zasvojenosti

14. Rastem s knjigo

KULTURNA ŠOLA
Projekt, primarno namenjen obšolskim dejavnostim iz področja kulture  v osnovnih šolah s ciljem dvigniti kvaliteto in obseg aktivnega in pasivnega kulturnega udejstvovanja učencev in njihovih staršev, starih staršev ter mentorjev v sklopu obšolskih dejavnosti, ki niso del šolskega kurikula.
FINANČNO OPISMENJEVANJE MLADIH
FINANČNO OPISMENJEVANJE MLADIH   interesna dejavnost z namenom približati učencem znanje s področja osebnih financ, finančnega poslovanja in jih torej finančno opismeniti ter tako pripraviti na življenjske izzive.
ŠOLSKI EKOVRTOVI
Sodelujemo tudi v programu ŠOLSKI EKOVRTOVI, ki združuje mrežo vrtcev/šol, ki  vzpostavljajo ali negujejo svoj šolski ekovrtiček, ki pomeni popestritev šolske okolice in zanimiv učni poligon za otroke (spoznavanje rastlin, pridelkov, vrtnih prebivalcev, procesov v naravi, kot tudi rokovanje z orodjem in zemljo).
SADEŽI DRUŽBE – medgeneracijsko prostovoljsko sodelovanje
Projekt Sadeži družbe bomo izvedli v sodelovanju s Slovensko filantropijo z namenom povezati šolo s starejšimi v lokalnem okolju. Čez celo leto bodo potekale različne dejavnosti, cilj sodelovanja pa je dvig kakovosti življenja vseh vključenih in povezovanje starejših z mladimi v okviru sodelovanja s Centrom za socialno delo.
PROJEKT IJVZ – ZDRAVA ŠOLA
Vključili se bomo v širši evropski projekt in se usmerili na temo Duševno zdravje.
ERASMUS +
Program EU za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport v obdobju 2014–2020. V okviru omenjenega programa mobilnosti se bodo zaposleni udeležili delovnega izobraževanja in usposabljanja v tujini.
MEDNARODNI PROJEKT FIT SLOVENIJA

fit slovenija

»Svet gibanja, svet veselja, svet zdravja« je projekt promocije gibalno-športne aktivnosti za zdravje otrok in mladostnikov ter izobraževalni program za strokovni kader vrtcev in osnovnih šol.
Cilji MP FIT Slovenija se popolnoma pokrivajo s cilji športne vzgoje in zagotavljajo zdrav ter skladen razvoj otrok, večjo samozavest, pozitivno naravnanost in ustvarjalnost.
O vadbenih programih:

  • so privlačni in dostopni vsem otrokom, ne glede na njihove gibalne sposobnosti, starost, spol, socialni položaj,
  • poudarjajo prijateljstvo, veselje, sodelovanje,
  • način učenja je IGRA,
  • vadbeni program poudarja ne-tekmovanje, programi so VARNI in ZDRAVI.

Filozofija MP FIT Slovenija:

  • razvijanje in ustvarjanje učenja skozi gibanje in igro,
  • ni izpostavljanja neuspehom,
  • vzgojitelji z otroki sodelujejo, jih učijo, ne trenirajo,
  • težnja k večji strokovnosti,
  • otroci so sposobnejši, veseli in zadovoljni ter ZDRAVI.

Izvaja: Barbara Konda, univ. dipl. fiziologinja, direktorica mednarodnega projekta.

FIT4KID NETWORK: EVROPSKI CENTRALIZIRANI MULTILATERALNI PROJEKT KIDS IN MOTTION

Gre za mednarodni projekt, v katerega so vključeni le izbrani vrtci in šole iz Slovenije.
Namen in cilji projekta:
Zagotovitev platforme za promocijo izobraževalnih inovacij ter izmenjava in prenos najboljših praks v povezavi s pomenom vadbe in telesne dejavnosti v predšolski in osnovnošolski vzgoji.
Dejavnosti mreže bodo usmerjene v prilagoditev in prenos obstoječega primera dobre prakse Fit Kobacaj v Republiki Sloveniji, ki bo osredinjen na razvoj spretnosti med vzgojitelji, učitelji in multiplikatorji, ki delajo v predšolskih in osnovnošolskih okoljih, izboljšanje učnega okolja in možnosti za učenje med predšolskimi in osnovnošolskimi otroki ter s tem izboljšanje njihovih psiho-fizičnih sposobnosti (gibalnih in kognitivnih) ter zdravja.
Model Fit4Kid bo sestavljen iz motivacijske pedagogike, izobraževalnih programov, tehnik, vsebin in smernic, ki se bodo osredinjale na povečano uporabo vadbe in telesne dejavnosti v predšolskem in osnovnošolskem obdobju.
Pilotske evropske države v projektu: Slovenija, Španija, Nemčija, Češka, Finska
Pilotske evropske države v mreži: Slovenija, Španija, Nemčija, Islandija, Velika Britanija
Izven evropska država v mreži (the third country): Avstralija

Dvoletni projekt: 1. 9. 2015–31. 8. 2017
Izvaja: Barbara Konda, uni. dipl. fiziologinja, direktorica mednarodnega projekta FIT SLOVENIJATM

EKOLOŠKA usmerjenost šole
V okviru te naloge bomo ekološko osveščali učence, začenši v vrtcu, s 1. razredom in naprej. Nadaljevali bomo že začeti projekt ločenega zbiranja odpadkov. Pri izvedbi te naloge bomo vključili
biološko-ekološki krožek. Načrtujemo tudi Eko dan, kjer bomo izvajali različne aktivnosti v šoli in vrtcu. Prav tako bomo še izpeljevali aktivnosti in ohranjali znanje, ki smo ga pridobili ob podelitvi ekozastave.
MEDGENERACIJSKO SODELOVANJE
Projekt Medgeneracijsko sodelovanje bomo izvedli v sodelovanju s Slovensko filantropijo – z namenom povezati šolo s starejšimi v lokalnem okolju. Čez celo leto bodo potekale različne dejavnosti (strokovna predavanja, druženje, prireditve…), cilj sodelovanja pa je dvig kvalitete življenja vseh vključenih in povezovanja starejših z mladimi.
LIKOVNO DELO MESECA

Po treh letih premora na šoli zopet odpiramo projekt likovno delo meseca. Na OŠ Košana je potekal v letih 2004 – 2010. Namen projekta je spodbujanje zavesti o estetskem pomenu likovne kulture in njeni vpetosti v vsakdanje življenje, spodbujanje otrok k ustvarjanju kvalitetnih likovnih del in povezovanju likovnih pedagogov v njihovo aktivno vrednotenje.

V vitrini, ki bo postavljena v jedilnici, bo vsak mesec razstavljeno najboljše likovno delo, ki ga izbere šolska komisija. Likovno izbiramo med likovnimi izdelki vseh učencev šole, tako iz razredne  kot tudi predmetne stopnje. Vsakemu učencu, katerega delo je izbrano za »LIKOVNO DELO MESECA«, je postavitev njegovega dela posebno priznanje za njegovo ustvarjalno delo in seveda tudi spodbuda za njegovo nadaljnje ustvarjanje na likovnem področju.

V letih trajanja projekta se je nabralo veliko kvalitetnih likovnih del, ki so popestrila in obogatila ta prostor in tudi nas, gledalce, in računamo na to, da bo tako tudi v prihodnje. Vodja projekta je Urška Tušar, učiteljica likovne umetnosti.

E-TWINNING

E-Twinning je poseben del programa Vseživljenjsko učenje, namenjen podpori in spodbujanju uporabe sodobnih tehnologij v izobraževanju na ravni osnovnih in srednjih šol.

V okviru projekta E-Twinning bomo z nekaterimi učenci sodelovali v krajših projektih na portalu ETwinning Live.

Mreža KRAS V OČEH OTROK IN MLADOSTNIKOV

Sodelovanje v Mreži Kras v očeh otrok in mladostnikov v sodelovanju s Turizem KRAS in ZRSŠ na temo Kras v prenovljenih učnih načrtih.

Poleg učiteljev in učencev bomo k sodelovanju povabili tudi starše in širšo lokalno skupnost.

Več o projektu lahko izveste na naslednji strani: http://www.turizem-kras.si/?cat=87⟨=si

NE-ODVISEN.SI
RASTEM S KNJIGO