Prednostne naloge

Nekatere najpomembnejše prednostne naloge, ki bodo zaznamovale šolsko leto 2016/2017:

V šolskem letu 2016/2017 bomo sodelovali v naslednjih projektih:

ERASMUS + – program EU za izobraževanje, usposabljanje, mlade in šport v obdobju 2014–2020. V okviru omenjenega programa mobilnosti se bodo zaposleni udeležili delovnega izobraževanja in usposabljanja v tujini.

TUJI JEZIK – angleščina – neobvezni izbirni v 1. razredu in obvezni v 2. razredu

KULTURNA ŠOLA – s podelitvijo priznanja projekt, primarno namenjen obšolskim dejavnostim iz področja kulture  v osnovnih šolah s ciljem dvigniti kvaliteto in obseg aktivnega in pasivnega kulturnega udejstvovanja učencev in njihovih staršev, starih staršev ter mentorjev v sklopu obšolskih dejavnosti, ki niso del šolskega kurikula.

EKOLOŠKA usmerjenost  šole. V okviru te naloge bomo ekološko osveščali učence, začenši z vrtcem, s 1. razredom in naprej. Nadaljevali bomo že začeti projekt ločenega zbiranja odpadkov. Pri izvedbi te naloge bodo vključeni učenci šole, otroci vrtca, njihovi starši in vsi delavci šole. Poleg učiteljev in učencev bomo k sodelovanju povabili tudi starše in širšo lokalno skupnost. Nadaljevali bomo tudi z akcijo zbiranja zamaškov in kartuš.

Sodelujemo tudi v programu ŠOLSKI EKOVRTOVI, ki združuje mrežo vrtcev/šol, ki  vzpostavljajo ali negujejo svoj šolski ekovrtiček, ki pomeni popestritev šolske okolice in zanimiv učni poligon za otroke (spoznavanje rastlin, pridelkov, vrtnih prebivalcev, procesov v naravi, kot tudi rokovanje z orodjem in zemljo).

 

DELO Z NADARJENIMI UČENCI

Šola bo tudi v šolskem letu 2016/2017 nadaljevala z uresničevanjem koncepta dela z nadarjenimi učenci. Izvedli bomo postopke evidentiranja in identificiranja nadarjenih učencev v 3. in 4. razredu. Za učence, identificirane kot nadarjene učence, bomo v skladu z njihovimi interesi, oblikovali individualizirane programe dela ter izvedli načrtovane aktivnosti.

DRUGO

Projekti Ministrstva za notranje zadeve v sodelovanju s Policijsko postajo Pivka – Bodi viden, bodi previden, Policist za en dan, Policist Leon, …

  • Aktivnosti ob pripravi in izvedbi Otroškega parlamenta ob tednu otroka.
  • Spodbujajmo nekajenje – republiški projekt o zdravih navadah in škodljivih razvadah bomo izvajali od 4. do 9. razreda.
  • Zlati sonček – športni program za učence 1., 2.  in 3. razreda.
  • Krpan –  športni program za učence 4.,  5., 6.  razreda.
  • Zdravi zobje – lep nasmeh – preventivni zobozdravstveni program za učence I. triletja, 4. in 5. razreda.
  • Rastem s knjigo.
Poleg učiteljev in učencev bomo k sodelovanju povabili tudi starše in širšo lokalno skupnost.