Skoči na glavno vsebino

Seznam evidenc dejavnosti obdelav

Dolnja Košana, junij 2018

 

I/a  EVIDENCE DEJAVNOSTI OBDELAV o UČENCIH in STARŠIH

Na osnovi predpisov za OŠ

 Zbirke podatkov na osnovi 95. člena ZOsn in Pravilnika o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja!

Zbirni seznam vseh učencev šole

Seznam otrok o ugotavljanju pripravljenosti za vstop v šolo

Zbirka podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo, in njihovih starših

Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev

Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje

Seznam otrok, vključenih v bolnišnične oddelke šole

Zbirka podatkov o vzgojnih opominih

Seznami učencev v zvezi:

–        z vpisom

–        z odložitvijo šolanja

–        s prestopom

–        s prešolanjem

–        s oprostitvijo sodelovanja pri posameznem predmetu

–        s prepovedjo obiskovanja osnovne šole po izpolnitvi osnovnošolske obveznosti

Na osnovi drugih predpisov

Zbirka podatkov, ki jih šola pridobiva na podlagi drugih predpisov in  pisnega soglasja staršev in so potrebni za uveljavljanje  oziroma priznavanje posameznih pravic učencem!

Seznam obiskovalcev knjižnice

Evidenca o izposoji knjižničnega gradiva

Evidenca o šolskih prevozih

Seznam o zdravniških in zobozdravniških pregledih

Seznam učenčev o prejemanju subvencionirane šolske prehrane

Seznam učenčev o subvencioniranju šole v naravi

Seznam učenčev o brezplačni izposoji učbenikov

Seznam učenčev o izposoji učbenikov

Seznam učenčev za pridobitev statusa športnika- kulturnika

Evidenca o kolesarskih izpitih

Seznam prijav učencev na tabore

Seznam upravičencev do sredstev šolskega sklada

Seznam učencev, ki ponavljajo razred

Seznam učencev, ki hitreje napredujejo

Seznam o prešolanju učencev

Seznam učencev, ki se udeležijo raznih aktivnosti v šoli

Seznam učencev, ki se udeležijo raznih aktivnosti izven šole

I/b  EVIDENCE DEJAVNOSTI OBDELAV o OTROCIH in STARŠIH

Na osnovi predpisov VVZ

Zbirke podatkov na osnovi 43. člena ZVrt in Pravilnika o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje!

Evidenca vpisanih otrok

Evidenca vključenih otrok

Evidenca plačil staršev – o neplačnikih

Evidenca otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč

Evidenca oseb, ki občasno varujejo otroke na domu

Evidenca upravičencev do sofinanciranja plačil staršev iz državnega proračuna

Seznam otrok, vključenih v bolnišnične oddelke vrtca

Imenik otrok, vključenih v vrtec

Na osnovi drugih predpisov

Evidenca upravičencev do sofinanciranja plačil staršev iz državnega proračuna

Evidenca o prevozih  otrok

Seznam prijav otrok na tabore

Seznam upravičencev do sredstev sklada vrtca

Na osnovi privolitev  staršev

Zbirka podatkov, ki jih vrtec pridobiva na podlagi pisnega soglasja staršev in so potrebni za uveljavljanje oziroma priznavanje posameznih pravic otrok!

Seznam zdravniških spričeval

Začasna oziroma stalna izpisnica

Seznami otrok, ki se udeležijo raznih aktivnosti izven vrtca

Seznami otrok vozačev

II.      EVIDENCE DEJAVNOSTI OBDELAV o ZAPOSLENIH
Na osnovi  drugih predpisov

Evidenca o zaposlenih delavcih (personalna mapa)

Evidenca o stroških dela (plačah)

Evidenca o izrabi delovnega časa

Evidenca o oblikah reševanja kolektivnih delovnih sporov pri delodajalcu

Evidenca o kandidatih za sklenitev delovnega razmerja

Evidenca o praktikantih

Zbirka podatkov o uživalcih pravic iz invalidskega zavarovanja

Zbirka pridobljenih privolitev

Zbirka poročil o izvedenih ocenah učinkov na varstvo osebnih podatkov

Evidenca uveljavljanja pravic posameznikov (seznanitev, sprememba, izbris, omejevanje, pozaba, prenosljivost)

Evidenca nezgod pri delu in poklicnih bolezni

Evidenca o poškodbah pri delu, kolektivnih nezgodah, nevarnih pojavih, ugotovljenih poklicnih boleznih in o boleznih v zvezi z delom ter o njihovih vzrokih

Evidenca opravljenega usposabljanja za varno delo in preizkus praktičnega znanja

Evidenca opravljenih preventivnih zdravstvenih pregledov zaposlenih

Evidenca o seznanjenosti s požarnim redom

Evidenca usposobljenosti delavcev za varstvo pred požarom

Evidenca posnetkov vstopov in izstopov (videonadzor)

Na osnovi pisnih privolitev zaposlenih

Evidenco uveljavljanja pravic posameznikov (pri teh je priporočljivo, da imate vzpostavljene in z internim aktom urejen mehanizem za zagotavljanje pravic posameznikom – seznanitev sprememb, izbris, omejevanje, pozaba, prenosljivost)!

Evidenca o članih organov šole

Zbirka podatkov o preventivnih zdravstvenih pregledih

Seznam upokojenih delavcev

III.    EVIDENCE DEJAVNOSTI OBDELAV NA OSNOVI SKLENJENIH POGODB

Seznam pogodbenih obdelovalcev in obdelav (računovodski servis, e-redovalnica, javna naročanja…)

Evidenca pogodb na podlagi javnega naročila

Evidenca pogodb o najemu prostorov

Evidenca o podjemnih pogodbah

Evidenca o avtorskih pogodbah

Evidenca pogodb med starši in šolo

IV.    DRUGE EVIDENCE DEJAVNOSTI OBDELAV

Evidenca o izdanih in prejetih računih

Evidenca o potnih nalogih z obračunom – prevozni list

Evidenca dobaviteljev

Seznam izdanih opominov neplačnikom storitev

 

 

SEZNAM DOKUMENTOV  

 

Dokumentacija v osnovni šoli

Dokumentacija, ki se vodi oziroma izdaja za program osnovne šole na osnovi Pravilnika o dokumentacij v  šoli!

Matična knjiga

Šolska kronika

Evidenca o izdanih spričevalih in drugih listinah

Dnevnik

Dnevnik in redovalnica učne skupine

Dnevnik za podaljšano bivanje/jutranje varstvo

Dnevnik za druge oblike dela z učenci

Dnevnik vzgojnega dela

Redovalnica z opisnimi ocenami

Redovalnica s številčnimi ocenami

Mapa vzgojnih opominov

Vpisni list

Matični list

Osebna mapa učenca, ki potrebuje pomoč oziroma svetovanje

Individualiziran vzgojni načrt

Mnenje komisije za ugotavljanje pripravljenosti otroka za vstop v šolo

Zapisnik o popravnih in predmetnih izpitih učencev

Zapisnik o ocenjevanju učenca, ki se izobražuje na domu

Kolesarska izkaznica

Dokumentacija vrtca

Dokumentacija, ki se vodi oziroma izdaja za program za predšolske otroke na osnovi Pravilnika o  dokumentaciji v vrtcih!

Dnevnik dela

Vloga za vpis

Zdravniško spričevalo

Začasna oziroma stalna izpisnica

Različna soglasja staršev

 

 

 

 

(Skupno 1.156 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost