Skoči na glavno vsebino

Prednostne naloge

Nekatere najpomembnejše prednostne naloge, ki bodo zaznamovale šolsko leto 2023/2024:

DVIG DIGITALNE KOMPETENTNOSTI – DDK

Namen projekta je izboljšati kakovost in učinkovitost izobraževanja in usposabljanj ter spodbujati razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja, ki bodo prispevali k dvigu digitalnih kompetenc vodstvenih in strokovnih delavcev, otrok, učencev in dijakov.

Cilj projekta je razvoj prožnejših oblik učenja s pomočjo učinkovite rabe digitalnih tehnologij v VIZ ter s tem spodbujanje strokovnih delavcev VIZ za reflektivno prakso, načrtovanje ter udejanjanje lastnega strokovnega razvoja (digitalnih strategij VIZ-a, digitalnih kompetenc strokovnih delavcev in otrok/učencev/dijakov).

Projekt Dvig digitalne kompetentnosti se od dosedanjih usposabljanj na področju digitalnih kompetenc razlikuje v izhajanju iz dejanskih potreb posameznega VIZ-a in načrtovanju strategij VIZ-a za dvig digitalnih kompetenc.

Ugotovljeni problemi in izzivi

Kljub številnim strateškim dokumentom, strategijam, smernicam, projektom, usposabljanjem in drugim pobudam ugotavljamo, da ostaja v slovenskem šolskem prostoru problem smiselne rabe digitalne tehnologije. Zato vodstveni in strokovni delavci potrebujejo sistematično podporo za učinkovito rabo digitalnih tehnologij pri doseganju vzgojno-izobraževalnih ciljev in razvijanju digitalnih kompetenc učečih se.

Dejavnosti v projektu

V programu bodo zasnovane, preizkušene in evalvirane raznolike dejavnosti za razvoj digitalne kompetentnosti deležnikov v vzgoji in izobraževanju:

 • različna usposabljanja in izobraževanja za profesionalni razvoj pedagoških digitalnih kompetenc strokovnih delavcev VIZ-a,
 • podporno spletno okolje za učinkovito rabo digitalnih tehnologij v VIZ-ih (interaktivni učni načrt z dodanimi pripravljenimi gradivi in povezavami, možnostjo kreiranja letne in sprotnih priprav na VIZ), orodja za samopreverjanje digitalnih pedagoških kompetenc in učinkovite rabe digitalnih tehnologij VIZ, digitalna gradiva, primeri dobre rabe),
 • vzpostavljene učeče se skupnosti digitalnih znanj in izkušenj znotraj VIZ in prenos na ostale VIZ-e,
 • priročnik za dvig digitalnih kompetenc na VIZ-u.

Rezultat programa bo opolnomočenje strokovnih delavcev VIZ za razvoj digitalnih strategij VIZ-a, strokovnih, pedagoških digitalnih kompetenc strokovnih delavcev in procesno razvijanje digitalnih kompetenc otrok, učencev in dijakov.

 

OPERACIJA PRIHODNOST KAMNOSEŠTVA JE V NOVIH TEHNOLOGIJAH, POVEZOVANJU IN PROMOCIJI POKLICA

Osnovna šola Košana se nahaja na področju, kjer je bilo kamnoseštvo vedno cenjen poklic, v današnjem času pa deficitaren, zato bi šola rada pristopila k promociji tovrstnega znanja, kajti podjetniki kamnoseki zelo težko dobijo delovno silo. Povezala se je s kamnoseštvom Granit Velenik, ki bi rad na inovativen način nadgradil svojo proizvodnjo in promocijo ter za nedoločen čas zaposlil dodatno delovno silo.

Granit Velenik  je nabavil nove, okolju prijazne stroje, vgradil samooskrbno sončno elektrarno, ki bo poganjala kamnoseške stroje in ogrevala sanitarno vodo. Vgradil je tudi črpalko za prečrpavanje tehnološke vode (deževnice) med čistilnimi bazeni, tako da bo popolnoma samooskrben tudi z vodo.

Vse navedene inovacije eko podjetništva so bile predstavljene na dnevu odprtih vrat učencem OŠ Košana in lokalni skupnosti. V šolah na področju LAS je bil predstavljen poklic kamnoseka s pomočjo predstavitve, izdelkov in filma OŠ Košana. OŠ Košana je za večjo promocijo deficitarnega poklica kamnoseka skupaj z učenci posnela promocijski film, ki bo služil na predstavitvah poklica po šolah, mentorice pa se bodo intenzivno ukvarjale z interesno dejavnostjo rokodelstva, kjer bodo z učenci ustvarjale nove izdelke iz odpadnih kosov kamna – recikliranje, gline ter ročnih del. V ta namen bo Granit Velenik zagotavljal material – kamen,  izdelki bodo na ogled  na razstavi na šoli.

Granit Velenik je ponudil šoli in partnerju VDC kotiček v njihovem prodajno razstavnem salonu za promocijo izdelkov izpod rok učencev in uporabnikov VDC.

Ker partnerji opažajo, da na področju LAS med Snežnikom in Nanosom manjka nek tipičen turistični spominek za promocijo področja LAS, so se omenjeni partnerji odločili, da k sodelovanju povabijo še Tjašo Poklar, ki je skupaj z uporabniki VDC bo oblikovala nov turistični spominek, ki je nastal iz recikliranega kamna in lesa ter predstavljal področje LAS med Snežnikom in Nanosom.

 

PROJEKT PODNEBNI CILJI IN VSEBINE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU​ – VITR

Projekt Podnebni cilji in vsebine v vzgoji in izobraževanju​ se je že dolgo pripravljal. Ker na šoli počnemo že veliko na temo samooskrbe, trajnostnega razvoja ter razmišljamo o skrbi za okolje, smo se prijavili na razpis Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Ob sprejemu v projekt smo dobili potrditev, da že veliko dobro delamo na tem področju, saj je v projekt sprejetih 20 osnovnih šol, 10 vrtcev ter 8 gimnazij.

Projekt nadgrajuje sporočila lanskega Letnega posveta o izobraževanju odraslih, kjer smo po nagovoru ministrice prisluhnili predavanjema Kako (pre)živeti na planetu, ki ne raste (prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj) in Narava – izziv izobraževanju odraslih: kako se nanj odzivamo? (dr. Nevenka Bogataj).

S projektom nadgrajujemo tudi našo Vzgojo in izobraževanje za trajnostni razvoj (VITR) in uresničujemo medsektorsko sodelovanje. Ključni namen projekta je pospešeno, realno in racionalno odzivanje na spremenjena vodni in temperaturni režim, zapolniti vrzeli v poznavanju mehanizmov delovanja socio-ekoloških sistemov in čim manj negativnih posledic naših odločitev na druge in nosilno sposobnost okolja. Ne gre le za prilagajanje posameznikovega življenjskega stila okolju, o čemer nas obilno opominjajo mediji in plakati, temveč v veliki meri za delovanje institucij. Zato bomo v njihove programe in delovanje vgradili nove informacije, znanja in orodja, razviti bodo tudi novi didaktični pristopi in učna gradiva.

 

FIT4KID NETWORK: MOTIVACIJA ZA UČENJE

Gre za mednarodni projekt, v katerega so vključeni le izbrani vrtci in šole iz Slovenije. Namen in cilji projekta so zagotovitev platforme za promocijo izobraževalnih inovacij ter izmenjava in prenos najboljših praks v povezavi s pomenom vadbe in telesne dejavnosti v predšolski in osnovnošolski vzgoji.

 

MREŽA ŠOL PARKA ŠKOCJANSKE JAME

V Mrežo šol Parka Škocjanske jame smo vključeni že nekaj let. Park Škocjanske jame organizira permanentno izobraževanje učencev in njihovih mentorjev. Letos bomo sodelovali pri raziskovalnih nalogah, na različnih delavnicah z etnološkimi in naravoslovnimi vsebinami. Obeležili bomo 8. marec na temo čebelarjenja, letošnji Kongres mladih raziskovalcev pa bo pod okriljem projekta Engreen zaznamovala t. i. »zelena infrastruktura«.

 

 

ZDRAVA ŠOLA – s šolskim letom 2016/2017 je OŠ Košana postala članica Slovenske mreže zdravih šol, ki se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter se usmerja k razvojnim programom za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju zdravja za učence, učitelje in starše.

Sodelujemo tudi v programu ŠOLSKI EKOVRTOVI, ki združuje mrežo vrtcev/šol, ki vzpostavljajo ali negujejo svoj šolski ekovrtiček, ki pomeni popestritev šolske okolice in zanimiv učni poligon za otroke (spoznavanje rastlin, pridelkov, vrtnih prebivalcev, procesov v naravi, kot tudi rokovanje z orodjem in zemljo).

 

KULTURNA ŠOLA

Pridobili smo naziv “KULTURNA ŠOLA” za obdobje 2019-2024. S pestrim udejstvovanjem na številnih raznolikih kulturnih področjih smo dokazali nadpovprečne aktivnosti in uspehe. Naziv Kulturna šola nam pomeni potrditev odličnega dela na tem področju, obenem pa tudi zavezo, da s svojim znanjem in aktivnostmi tudi v prihodnje prispevamo h kulturnim dogodkom in tako krepimo vzgojo za kulturo naših učencev, naše lokalne skupnosti.

Operacija Prihodnost kamnoseštva je v novih tehnologijah, povezovanju in promociji poklica

 

 

OŠ Košana sodeluje kot vodilni partner v izbrani operaciji za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju občin Ilirska Bistrica, Pivka in Postojna – LAS med Snežnikom in Nanosom z naslovom Prihodnost kamnoseštva je v novih tehnologijah, povezovanju in promociji poklica.

V projektu bodo s partnerji Varstveno-delovnim centrom (VDC) Ilirska Bistrica, podjetji Granit Velenik in Kamnoseštvom Velenik ter Tjašo Poklar razvijali kamnoseške izdelke, promovirali deficitarni poklic kamnoseka preko šolskega krožka, v VDC-ju bodo razvijali turistični spominek skupaj s turističnimi ponudniki, vzpodbujali uporabo lokalnega kamna. Skozi projekt bodo omogočili skupaj s kamnoseškimi podjetji nakup zmogljivejših strojev za rezanje in izdelovanje masivnejših kamnitih izdelkov ter omogočili samooskrbno ter čistejšo proizvodnjo. Učencem šole bodo omogočili ogled podjetja Velenik ter sodelovanje na promocijskih dogodkih.

Najbolj pa nas je sodelovanje v projektu razveselilo, saj bomo s finančnimi sredstvi lahko nakupili vsa potrebna  orodja in pripomočke za izdelovanje kamna.

S sredstvi projekta pa tudi poskrbeli za mentorja, ki bo otrokom približal delo s kamnom.

ERASMUS KA1

Problemsko izhodišče, iz katerega smo izpeljali cilje, ki bi jih radi dosegli, izhaja iz naše šolske prakse. Med preverjanji in ocenjevanji znanj učencev zaznavamo veliko mero reproduktivnega mišljenja. Ugotovili smo, da imajo tudi najboljši učenci težave z nalogami, ki zahtevajo razmišljanje izven okvirjev. Otroci so navajeni na strukturirana navodila in zahteve ter se nanje odzivajo z bolj ali manj enoznačnimi odgovori, ne znajdejo pa se pri odprtih nalogah. V 21. stoletju sta kritično mišljenje in ustvarjalnost postala pomembna tema, saj spodbujata inovativnost in prispevata k uspehu posameznika. Zaradi nujnosti razvoja kompetenc kritičnega in ustvarjalnega mišljenja menimo, da je nujno, da se ga naučimo spodbujati pri učencih. Na podlagi izkušenj ugotavljamo, da za njegov razvoj tradicionalne oblike poučevanja ne zadostujejo, ampak ga mnogokrat celo zavirajo ali onemogočajo. Učinkovite se pri tem izkažejo inovativne oblike poučevanja. V okviru projekta bi se radi povezali z zavodi in organizacijami, ki take metode uporabljajo.

DELO Z NADARJENIMI UČENCI

Šola bo tudi v šolskem letu 2021/2022 nadaljevala z uresničevanjem koncepta dela z nadarjenimi učenci. Izvedli bomo postopke evidentiranja in identificiranja nadarjenih učencev v 4. razredu. Za učence, identificirane kot nadarjene, bomo v skladu z njihovimi interesi, oblikovali individualizirane programe dela ter izvedli tabor za nadarjene in druge  načrtovane aktivnosti.

DRUGO

 • Projekti Ministrstva za notranje zadeve v sodelovanju s Policijsko postajo Pivka – Bodi viden, bodi previden, Policist za en dan, Policist Leon …
 • Aktivnosti ob pripravi in izvedbi otroškega parlamenta ob tednu otroka.
 • Zlati sonček – športni program za učence 1., 2. in 3. razreda.
 • Krpan – športni program za učence 4.,  , 6.  razreda.
 • Zdravi zobje – lep nasmeh – preventivni zobozdravstveni program za učence I. triletja, 4. in 5. razreda.
 • Rastem s knjigo – spodbujanje branja in spoznavanje knjižnice
 • Varno na kolesu – spodbujanje varnega kolesarjenja in podpora pripravi na kolesarski izpit,
 • FIT najstnik – aktivnosti za zdravo prehranjevanje in gibanje mladih.

 

 

(Skupno 1.227 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost